CentOS 4 でSymfony

php5を入れた後で、以下のコマンドでOK

pear install symfony/symfony